Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Zest Personal Training & Fitness
Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer
Trainingen: Onder trainingen kan onder andere worden bedoeld: hardlopen, wandelen, fietsen, zwemmen, boksen, diverse kracht en conditietrainingen en voedingsbegeleiding.
Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt een getekende offerte verstaan.


Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zest Personal Training & Fitness, en een opdrachtgever waarop Zest Personal Training & Fitness deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden in kwestie zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zest Personal Training & Fitness, voor de uitvoering waarvan door Zest Personal Training & Fitness en derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Zest Personal Training & Fitness en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Zest Personal Training & Fitness niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Zest Personal Training & Fitness in zekere mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Zest Personal Training & Fitness kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Zest Personal Training & Fitness daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zest Personal Training & Fitness anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zest Personal Training & Fitness niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Zest Personal Training & Fitness is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Zest Personal Training & Fitness ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Zest Personal Training & Fitness kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zest Personal Training & Fitness op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Zest Personal Training & Fitness de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Zest Personal Training & Fitness tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Zest Personal Training & Fitness gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat Zest Personal Training & Fitness vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Zest Personal Training & Fitness op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5 Overdracht

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Zest Personal Training & Fitness, zal Zest Personal Training & Fitness in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Zest Personal Training & Fitness extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Zest Personal Training & Fitness anders aangeeft.


Artikel 6 Overmacht

 1. Zest Personal Training & Fitness is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zest Personal Training & Fitness geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zest Personal Training & Fitness niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  Zest Personal Training & Fitness heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat  Zest Personal Training & Fitness zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Zest Personal Training & Fitness kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Zest Personal Training & Fitness ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is  Zest Personal Training & Fitness gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.


Artikel 7: Betaling en incassokosten

 1. Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Zest Personal Training & Fitness aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Zest Personal Training & Fitness aangegeven. Zest Personal Training & Fitness is gerechtigd om periodiek te factureren. De facturen zullen voor of na de training binnen komen op het door u aangegeven (email)adres, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd van 5% per week, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
  De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Deze toeslag gaat over de betaling exclusief btw.
 3. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 7 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Zest Personal Training & Fitness een gerechtsdeurwaarder inschakelen.
 4. Zest heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Zest Personal Training & Fitness kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

  Zest Personal Training & Fitness
  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Zest Personal Training & Fitness verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien Zest Personal Training & Fitness echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 8: Afspraken

1.Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur vooraf moeten worden gemeld aan Zest Personal Training & Fitness, met uitzondering van overmacht (ziekte, ongeluk, privéomstandigheden etc.).

 1. Indien de annulering korter dan 24 uur van te voren plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.
 2. Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
 3. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.


Artikel 9: Privacy

 1. Zest Personal Training & Fitness verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. Zest Personal Training & Fitness verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden:

facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals

verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Zest Personal Training & Fitness en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Zest Personal Training & Fitness.

Zie het “Privacybeleid” voor meer informatie.


Artikel 10: Instemmingverklaring beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden

 1. Een overeenkomst komt overeen met een instemmingverklaring voor het maken van beeldmateriaal welke gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, zoals social media en de website van Zest Personal Training & Fitness.

Ook na het beëindigen van het lidmaatschap zal Zest Personal Training & Fitness

beeldmateriaal blijven gebruiken voor alle publicitaire doeleinden (mits hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de Opdrachtgever).

 1. Het is niet mogelijk om gepubliceerde beeldmateriaal terug te draaien tenzij schade kan veroorzaken voor het desbetreffende lid of voormalig lid. Zest Personal Training & Fitness zal nimmer beeldmateriaal publiceren waarop iemand in een compromitterende toestand is afgebeeld.
 2. Indien het lid bezwaar heeft tegen het verschijnen van beeldmateriaal waarop het lid te zien is, dan kan het lid dit doorgeven aan de personal trainer, waarna rekening wordt gehouden met de wensen van het lid.


Artikel 11: Nevenactiviteiten en relatie- en concurrentiebeding

 1. Het gebruik van het logo en de naam zonder

toestemming van Zest Personal Training & Fitness kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Het is verboden om de aangeleerde technieken, foto’s en video’s

aan derden ter beschikking te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken zoals verkoop van aangeleerde lesstof. Het is verboden om de aangeleerde technieken te onderwijzen of te gebruiken voor onderwijs aan derden.


Artikel 12: Klachten en Informatieverplichting

 1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adresgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Zest Personal Training & Fitness te worden doorgegeven.
 2. In geval van klachten met betrekking tot Zest Personal Training & Fitness dient het lid zich de klacht te adresseren aan info@zestpersonaltraining.nl onder vermelding van datum, locatie en aard van de klacht.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Zest Personal Training & Fitness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.

  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Zest Personal Training & Fitness van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. Zest Personal Training & Fitness verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.


Artikel 14: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Zest Personal Training & Fitness voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Zest Personal Training & Fitness toerekenbaar is.
 2. Indien Zest Personal Training & Fitness uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Zest Personal Training & Fitness zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

  Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zest Personal Training & Fitness, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zest Personal Training & Fitness en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zest Personal Training & Fitness partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Zest Personal Training & Fitness is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Zest Personal Training & Fitness het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Zest Personal Training & Fitness, 14 mei 2020